Seniorenvereniging BNP Paribas Fortis Aalst

Regio's Aalst - Boom - Dendermonde - Halle - Ninove - Waasland

De seniorenclub Fortis Bank - Aalst werd "geboren" in 1972 onder impuls van Louis Hemmerijckx, adjunct-directeur van de vroegere administratieve zetel Aalst v/d. Generale Bankmaatschappij.

Zij ligt ook aan de basis van de oprichting van de nationale overkoepelende club van de bank, want in 1973 werd de "Nationale Groepering van gepensioneerden van de Generale Bankmaatschappij" opgericht.

Onze club bestaat ondertussen meer dan 40 jaar en is gegroeid van 75 naar meer dan 500 leden.

Dit gebeurde onder het voorzitterschap van wijlen Prosper De Veylder en Arthur De Roeck. Na hen hebben Hilaire Flamand en Marcel Bruyninckx het roer in handen gehouden, samen met diverse bestuursleden. Opmerkelijk is ook dat naast Louis Hemmerijckx de Aalsterse club ook nog Emiel Misseghers en Marcel Bruyninckx (deze laatste tot eind 2008) als nationale voorzitters heeft gekend.

Van 2009 tot en met 31.12.2017 was Ignace Keymeulen uit Hofstade de dynamische voorzitter van de club. Na 9 jaren trouwe dienst wordt hij vanaf 01.01.2018 opgevolgd door Harry DEROOVER uit Sint-Gillis-Dendermonde

Inmiddels is de club niet meer exclusief voor ex-werknemers van de Generale Bank, maar staat zij open voor alle gepensioneerden of vervroegd op rust gestelde werknemers van zowel ex-Generale Bank, ex-ASLK, ex-Fortis Bank of nu de BNP-Paribas Fortis Bank.

Doelstelling

Kontakten tussen de gepensioneerden van de bank handhaven en bevorderen en indien nodig problemen van eenzaamheid trachten te voorkomen en verhelpen.

Daarvoor organiseert de club diverse activiteiten onder leiding van verschillende werkgroepen:

  • festiviteiten (feestmaaltijden, recepties, …)
  • cultuur (bezoek aan musea, bijwonen van voorstellingen, …)
  • reizen (meerdaagse reizen of korte trips)
  • daguitstappen en bedrijfsbezoeken (ontdekkingen in eigen land en bij de buren)
  • hobby (mogelijkheden om in groep zijn hobby te beoefenen en van gedachten te wisselen)
  • sport (fietsen, wandelen, …)
  • ontspanning (koffietafels, kaarten, …)
  • sociaal engagement (deelname in lief en leed van de leden)

Statuut en reglement van inwendige orde

De club dient te worden beschouwd als een feitelijke vereniging (zonder statuut), maar heeft wel een reglement van inwendige orde dat beschikbaar is voor ieder lid. Bijkomende info is beschikbaar bij het bestuur.

Lid worden

Om 'gewoon lid' te worden, moet men een (vervroegd) op rust gesteld personeelslid zijn van de (BNP-Paribas) Fortis Bank, ex-Generale Bank of de ex-ASLK. Medelid is de echtgenote/echtgenoot of partner van het lid. Een medelid moet niet specifiek in de bank hebben gewerkt. Bij overlijden van het lid neemt het medelid automatisch diens plaats in.

Het lidmaatschap wordt jaarlijks (begin januari) stilzwijgend hernieuwd, maar het kan opgezegd worden voor 31 december van elk jaar. Het huidige lidgeld bedraagt €10 en een medelid betaalt €8 per jaar en wordt via domiciliëring geïnd in het begin van het jaar.

Bestuur

De club wordt bestuurd door een aantal bestuursleden (minimum 6, maximum 15). Ieder lid mag zich opgeven als bestuurslid door schriftelijk zijn/haar kandidatuur in te dienen bij de voorzitter. Jaarlijks is er een verkiezing (door de leden) van nieuwe bestuursleden of uittredende bestuursleden die hun kandidatuur hebben ingediend. De functie van bestuurslid is onbezoldigd en een mandaat is normaal voor 3 jaar, tenzij de betrokkene voortijdig zijn ontslag aanbiedt.

Ereleden

Het huidige erelid is de heer Ignace KEYMEULEN, voormalig voorzitter.