Seniorenvereniging BNP Paribas Fortis Aalst

Privacyverklaring

Algemeen

ASV Aalst (Seniorenvereniging BNP Paribas Fortis Aalst) hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ASV Aalst (Seniorenvereniging BNP Paribas Fortis Aalst) houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als ASV Aalst (Seniorenvereniging BNP Paribas Fortis Aalst) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

ASV Aalst (Seniorenvereniging BNP Paribas Fortis Aalst)
Heuvel 89B – 9320 Erembodegem
Emailadres: marcel.goeman@skynet.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door ASV Aalst (Seniorenvereniging BNP Paribas Fortis Aalst) verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • het up-to-date houden van de ledenlijst;
 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van ASV Aalst (Seniorenvereniging BNP Paribas Fortis Aalst);
 • het versturen van nieuwsbrieven, clubbladen en uitnodigingen;
 • het versturen naar de Koepel teneinde onze leden te laten genieten van de kortingen toegestaan via een firma type “aankoopcentrale” : Merits and Benefits
 • het versturen naar de Koepel zodat deze de lijst kan doorsturen naar AG Insurance voor de dekking van de leden qua burgerlijke aansprakelijkheid tijdens evenementen georganiseerd door ASV Aalst (Seniorenvereniging BNP Paribas Fortis Aalst)

Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :

 • identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
 • persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit;
 • rekeningnummer.

Wij verwerken nooit persoonsgegevens die betrekking hebben op uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden, genetische gegevens of gegevens betreffende uw seksuele oriëntatie.

Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden uitsluitend verwerkt door de Bestuursleden van ASV Aalst (Seniorenvereniging BNP Paribas Fortis Aalst) en de door haar gemachtigde vrijwilligers.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden door het clublid, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EER (Europese Economische Ruimte).

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

ASV Aalst (Seniorenvereniging BNP Paribas Fortis Aalst) bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. ASV Aalst (Seniorenvereniging BNP Paribas Fortis Aalst) verbindt zich ertoe de gegevens niet langer dan 5 jaar bij te houden na opzeg van het lidmaatschap en zodra deze niet meer relevant zijn voor de werking van de vereniging. Deze archieven worden 5 jaar bijgehouden teneinde te kunnen antwoorden op interne vragen met betrekking tot de activiteiten en deelnames van de clubleden.

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking :

 • alle personen die namens ASV Aalst (Seniorenvereniging BNP Paribas Fortis Aalst) van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hogervermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacyverklaring

ASV Aalst (Seniorenvereniging BNP Paribas Fortis Aalst) kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 15/06/2018.

Marcel GOEMAN,
Secretaris ASV Aalst
(Seniorenvereniging BNP Paribas Fortis Aalst)
Harry DEROOVER
Voorzitter ASV Aalst
(Seniorenvereniging BNP Paribas Fortis Aalst)